Le zéro d'Akutan

Charly Echo / 7 sept. 2021 / #zero#japon#mitsubishi#a6m
Source

The Akutan Zero, also known as Koga's Zero and the Aleutian Zero, was a type 0 model 21 Mitsubishi A6M Zero Japanese fighter aircraft that crash-landed on Akutan Island, Alaska Territory, during World War II.